Vedtægter for HH

Vedtægter for Haslev Handelsstandsforening

Revideret på ordinær generalforsamling 13. marts 2018

 1. Formål Foreningens formål er at virke til fremme af handel og industri i Haslev og omegn samt at varetage medlemmernes fælles interesser.

 

 1. Medlemskab Adgang til at søge optagelse som medlem af foreningen har enhver handlende, håndværksmester og fabrikant, samt forretnings- og kontorledere, advokater og prokurister i selskaber, som driver bank, forsikring, handel og industri.

 

Detailhandlende, hvis lokaler er beliggende i gadeplan i Haslev by inden for ringvejen, kan kun optages som aktive medlemmer.

 

Aktive medlemskaber er A-, B- eller C- medlemskaber, afhængigt af den pågældende virksomheds årlige omsætning. Medlemskaber, der omfatter flere forretninger/virksomheder med samme ejerforhold, indplaceres på grundlag af disses samlede omsætning.

 

Begæring om optagelse tilstilles formanden eller et bestyrelsesmedlem og behandles på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor afgørelse træffes ved almindeligt flertal.

 

Bestyrelsen kan beslutte at optage medlemmer, som ikke opfylder de i stk. 1. nævnte betingelser.

 

Medlemskab er bindende for ét år ad gangen.

 

 

 1. Kontingent Hvert medlem betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen for henholdsvis A-, B- og C- medlemskaber samt passive medlemskaber.
 2. Regnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til revision af foreningens regnskab.

 1. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.

I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

I lige år vælges 2 suppleanter

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer umiddelbart efter hvert års ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen forvalter foreningens midler under ansvar overfor generalforsamlingen, og træffer bestemmelser om midlernes anbringelse.

Bestyrelsen vælger i henhold til fundatsen for ”Østsjællands Handelsskoles Fond” fondens bestyrelse, som består af 3 medlemmer.

 1. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Samtidig tilsendes medlemmerne foreningens regnskab for det forudgående regnskabsår.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst en femtedel af foreningens medlemmer eller bestyrelsen begærer det, og indkaldes på samme måde og med samme varsel som ovenfor anført.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskabet
 • Fastsættelse af kontingent
 • Beretning for Østsjællands Handelsskoles Fond
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 4 i ulige år)
 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg af statsautoriseret eller registreret revisor til revision af foreningens regnskab
 • Eventuelt

Ethvert medlem har ret til at fremkomme med forslag, der angår foreningens virksomhed og formål. For at kunne behandles skal forslaget være fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen, hvorefter det udsendes til medlemmerne.

Generalforsamlingen træffer alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Afstemningen fremgår ved håndsoprækning, med mindre et medlem forlanger skriftlig afstemning.

Ved afstemningen har hvert

 

A-medlemskab:             en stemme

B-medlemskab:             to stemmer

C-medlemskab:             tre stemmer

Passivt medlemskab:    en stemme

 1. Tegningsregel Foreningen tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller, i dennes fravær, næstformanden.                     

 

 1. Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan kun foretages af en generalforsamling. Vedtagelse kræver, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

 1. Opløsning Opløsning af foreningen kan kun foretages af en generalforsamling, der er indkaldt med denne sag på dagsordnen. Beslutning om opløsning kræver, at mindst to tredjedele af medlemmerne er til stede, og at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for opløsningen.

 

Skulle generalforsamlingen være for fåtallig, indkaldes til en ny, hvor beslutningen tages af de fremmødte medlemmer med ovennævnte majoritet.

Hvis opløsningen vedtages, tager generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, fortrinsvis til oprettelse af et fond i overensstemmelse med foreningens formål.

 

***

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 13. marts 2018

Advokat Jakob Juul Christensen, Dirigent

ELVERDAM ADVOKATER A/S